Skip to main content Accessibility

Kreyól ayisyen

field-name-body
field-name-field-side-by-side-ctas
field-name-field-resource-links
default

Pwoteje dwa etidyan imigran pou yo jwenn edikasyon piblik

Aksè a edikasyon piblik se yon dwa tout timoun genyen, san konsiderasyon pou sitwayènte timoun lan oswa responsab li, sitiyasyon imigrasyon li oswa si li pale angle byen. Dwa sa yo jwenn sipò Lakou Siprèm Ameriken nan desizyon 1982 san parèy nan Plyler v. Doe.

Nan dokiman sa, w ap jwenn resous pou fanmi, defansè, edikatè ak administratè lekòl itilize pou yo konprann responsablite lekòl ak distri yo genyen anvè fanmi. Resous sa yo kapab ede w defann kòz elèv ki gen pwoblèm lang oswa difikilte pou yo enskri nan lekòl elemantè oswa segondè piblik.

Tanpri gade liv detaye nou an ansanm ak feyè ki ekri nan plizyè lang nou an pou w jwenn enfòmasyon detaye:

 

Konnen Plis
Gade resous adisyonèl sa yo, ansanm ak zouti ki matye bezwen ou yo.

0
Jun 15
Pou Fanmi & Defanse
Popu Edikate & Administrate