Skip to main content Accessibility

Tiếng Việt

field-name-body
field-name-field-side-by-side-ctas
field-name-field-resource-links
default

Bảo vệ quyền tiếp cận nền giáo dục công lập của học sinh nhập cư

Tiếp cận giáo dục công là quyền dành cho mọi trẻ em, bất kể quốc tịch, tình trạng nhập cư, hoặc trình độ tiếng Anh của trẻ em hoặc người giám hộ ra sao. Các quyền này đã được Tòa án Tối cao Hoa Kỳ duy trì trong phán quyết mang tính bước ngoặt năm 1982 trong vụ Plyler v. Doe.

Ở đây có các tài liệu mà các gia đình, những người ủng hộ, các nhà giáo dục và quản lý trường học có thể sử dụng để tìm hiểu về trách nhiệm của nhà trường và học khu đối với các gia đình. Những nguồn tài liệu này có thể giúp bạn vận động cho những học sinh gặp phải rào cản về tiếp cận ngôn ngữ hoặc ghi danh vào các trường tiểu học hoặc trung học công lập. 

Vui lòng xem sổ tay hướng dẫn toàn diện và cuốn sách mỏng đa ngôn ngữ của chúng tôi để biết thông tin chi tiết:  

 

Tìm hiểu thêm
Kiểm tra các tài nguyên bổ sung này bằng các công cụ riêng biệt cho nhu cầu của bạn. 

0
Jun 15
dành cho các gia đình & người ủng hộ
dành cho các nhà giáo dục & quản lý