Skip to main content Accessibility

To make Press Center inquiries, email press@splcenter.org

SPLC Statement on Biden Administration Title 42 Policy Changes

(English, Spanish and Haitian Creole)

WASHINGTON — The Southern Poverty Law Center (SPLC) released the following statement from Efrén C. Olivares, deputy legal director for the SPLC’s Immigrant Justice Project, in response to President Joe Biden’s plans to extend the Title 42 expulsion policy to Haitians, Cubans and Nicaraguans; expand the use of the expedited removal process; restrict access to ports of entry for people seeking asylum; and narrow eligibility criteria for asylum:

“President Biden correctly noted in his remarks today that seeking asylum is a human right and he claimed not to like the Trump administration’s Title 42 policy. But the regulatory changes he announced negate the right to apply for asylum and expand Title 42 to more nationalities.

 “Seeking asylum is legal, no matter how someone arrives in the country and regardless of whether someone has a U.S.-based financial sponsor. These changes will directly harm mostly Black and Brown migrants, both at the border — where they will be stuck in Mexico, vulnerable to extortion, kidnapping and violence — and in countries like Cuba and Haiti, where people will increasingly take to the seas and risk death to seek safety.

 “We opposed these policies under the Trump administration, and we oppose them now. During a time of increased global migration and instability, we call on the Biden administration to reject the xenophobic, racist policies of the Trump administration and recommit to this country’s decades-long guarantee to people fleeing persecution that we will welcome and protect them.”

SPANISH / ESPAÑOL:

WASHINGTON — El Southern Poverty Law Center (SPLC) publicó la siguiente declaración de Efrén C. Olivares, subdirector legal del Proyecto de Justicia para Inmigrantes de la organización, en respuesta a los planes del presidente Joe Biden de extender la política de expulsión del Título 42 a los haitianos, cubanos y nicaragüenses; ampliar el uso del proceso de expulsión acelerada; restringir el acceso a los puertos de entrada para las personas que buscan asilo; y reducir los criterios de elegibilidad para el asilo:

“El presidente Biden señaló correctamente en sus comentarios de hoy que buscar asilo es un derecho humano y afirmó que desaprueba de la política del Título 42 del gobierno de Trump. No obstante, los cambios a la norma anunciados el día de hoy deniegan el derecho a solicitar asilo y amplían el uso del Título 42 a más nacionalidades.

“Solicitar asilo es legal sin importar la manera en que la persona ingrese al país e independientemente de si tiene un patrocinador financiero en los Estados Unidos. Estos cambios dañarán directamente a la mayoría de los migrantes afrodescendientes y latinos, tanto en la frontera — donde muchos de ellos permanecerán atrapados en México, vulnerables a la extorsión, el secuestro y la violencia — como en países como Cuba y Haití, donde la gente no tendrá otra alternativa que optar por la ruta marítima y arriesgar sus vidas en busca de seguridad.

“Nos opusimos a estas políticas durante el gobierno de Trump, y nos seguimos oponiendo ahora. Durante una época en la que la migración e inestabilidad global van en aumento, hacemos un llamado al gobierno del presidente Biden para que rechace las políticas xenófobas y racistas del gobierno de Trump y retome el compromiso de este país de proteger y dar la bienvenida a las personas que huyen de la persecución.”

HAITIAN CREOLE / KREYÒL:

WASHINGTON — Southern Poverty Law Center (SPLC) te pibliye deklarasyon sa a Efrén C. Olivares, direktè legal adjwen pou Pwojè Jistis pou Imigran SPLC a, an repons a plan Prezidan Joe Biden te genyen pou l pwolonje politik ekspilsyon Tit 42 pou Ayisyen, Kiben ak Nikaragwa; elaji itilizasyon pwosesis pou retire rapid la; limite aksè nan pò antre pou moun k ap chèche azil; ak kritè kalifikasyon etwat pou azil:

"Prezidan Biden te note kòrèkteman nan remak li jodi a ke chèche azil se yon dwa moun e li te deklare ke li pa renmen politik Tit 42 administrasyon Trump la. Men, chanjman regilasyon li te anonse yo anile dwa pou aplike pou azil epi elaji Tit 42 pou plis nasyonalite.

“Chache azil legal, kèlkeswa jan yon moun rive nan peyi a e kèlkeswa si yon moun gen yon patwone finansye ki baze nan Etazini. Chanjman sa yo pral dirèkteman mal sitou migran nwa ak mawon, tou de nan fwontyè a — kote yo pral bloke nan Meksik, vilnerab a ekstòsyon, kidnapin ak vyolans - ak nan peyi tankou Kiba ak Ayiti, kote moun yo pral de pli zan pli pran nan lanmè ak risk. lanmò pou chèche sekirite.

"Nou te opoze politik sa yo anba administrasyon Trump la, epi nou opoze yo kounye a. Pandan yon epòk ogmante migrasyon mondyal ak enstabilite, nou mande administrasyon Biden pou l rejte politik ksenofob ak rasis administrasyon Trump la epi repran angajman pou garanti plizyè dizèn ane peyi sa a pou moun k ap kouri pou pèsekisyon n ap akeyi yo epi pwoteje yo.”

###