Skip to main content Accessibility
Sheila Singleton
Sheila Singleton, right, encourages a man to register to vote. (Courtesy of Sheila Singleton)